Bannerportal.sk
Katalóg firiem poskytujúci služby zvýhodnenej registrácie firiem aj prostredníctvom náhradného plnenia. Sme chránené pracovisko. Máte unikátnu možnosť získať spätné odkazy pre zlepšenie pozície vašej web stránky vo vyhĺadávačoch ako google.
Iné
Newsletter
Sponzori
V-3M

Billing PlatformDactyl Group

Najnovšie odkazy
BannerportalLegislativa

Chránená dielňa môže dávať hodnoty pre všetky zúčastnené strany.“

Uvádzame len tie časti zákona, ktoré sa dotýkajú činnosti chránenej dielne a povinnosti zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 20 zamestnancov.

V zmysle § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a zmien je zamestnávateľ povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu je zamestnancov.

Občan so zdravotným postihnutím

Chránená dielňa a chránené pracovisko dávajú pracovné príležitosti aj zdravotne postihnutým osobám.“

Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanovso zdravotným postihnutím

Zamestnávateľ je v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím povinný:

 • zabezpečovať vhodné podmienky na výkon práce,
 • vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu a venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu kvalifikácie počas ich zamestnávania,
 • viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím,
 • zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkové počtu jeho zamestnancov

Zamestnávateľ má v zmysle zákona právo plniť povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím nasledovnými náhradnými spôsobmi:

 • zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím
 • úhradou odvodu
 • vzájomnou kombináciou predchádzajúcich spôsobov a zamestnávania podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona

Zamestnávateľ môže zadať zákazku:

 • chránenej dielni, alebo chránenému pracovisku, ktoré zriadil občan so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť

Zamestnávateľ na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím zadáva zákazku alebo odoberá výrobky, alebo služby v rozsahu 0,8 násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť zamestnávať povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím plní.

Náhradné plnenie povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím zamestnávateľ preukazuje najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

K potvrdeniu zamestnávateľ doloží:

1. fotokópiu dokladu o zadaní zákazky (objednávka, resp. zmluva)

2. fotokópiu dokladu o zaplatení (faktúra, výpis z bankového účtu, príjmový a výdavkový pokladničný doklad)

3. ďalšie doklady preukazujúce zadanie zákazky - rozpis tovarov podľa § 64 zákona o službách zamestnanosti (neoddeliteľná príloha k potvrdeniu pre zamestnávateľa), dodacie listy

4. doklady preukazujúce oprávnenosť realizovať zákazky podľa § 64 zákona o službách zamestnanosti - fotokópia dokladu o priznaní postavenia chránenej dielne, fotokópia dokladu o priznaní postavenia chráneného pracoviska, fotokópia výpisu z obchodného registra, fotokópia výpisu zo živnostenského registra, fotokópia živnostenského listu, fotokópia rozhodnutia, alebo oznámenia Sociálnej poisťovne, alebo posudku útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu (zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v prípade fyzickej osoby, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím

NOVELA ZÁKONA 96/2013 platná od 1. 5. 2013

,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanostia o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

NOVELA ZÁKONA V PLNOM ZNENÍ


Čo je chránená dielňa?


Chránená dielňa v prvom rade slúži na plnohodnotné pracovné uplatnenie ľudí so zdravotným postihnutím. Práca je dôležitá pre každého človeka, pretože nás napĺňa uspokojením a pocitom sebestačnosti.

Štatút „chránená dielňa“ alebo „chránené pracovisko“ priznáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na dobu neurčitú, na základe splnenia všetkých zákonných podmienok.

Môj účet
Top kategórie
Štatistika
 • Aktívne odkazy: 23146
 • Čakajúce odkazy: 14
 • Dnešné odkazy: 1
 • Aktívne články: 157
 • Čakajúce články: 0
 • Dnešné články: 0
 • Spolu kategórií: 22
 • Spolu podkategórií: 242
 • Pagerank: 0